ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಗ್ರ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ವನೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1999 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಒಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಥ್ರ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹುಮುಖಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ಸಾಮಥ್ರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ದೇಶನ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯೇಯ/ಗುರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
•    ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
•    ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ರೂಪಿಸುವುದು
•    ಉತ್ತಮ ನಗರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
•    ನಗರ ಭಾಗೀದಾರರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು
•    ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು

Read more.....